جرثقیل بازویی

با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از تا 180 درجه قابل تغییر خواهد بود

1مجموع 1 محصول
بازویی بازویی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از تا 180 درجه قابل تغییر خواهد بود
1مجموع 1 محصول