جرثقیل دیواری

در سالن هائیکه نمی شود جهت نصب یک جرثقیل نیم دروازه ایی در کف سالن ریل گذاری کرد از جرثقیل دیواری استفاده می شود که نصف سالن از وسط را این جرثقیل ها جهت جابجایی تجهیزات پوشش خواهند داد