جرثقیل ستونی بازویی دیواری

1مجموع 3 محصول
دیواری دیواری در سالن هائیکه نمی شود جهت نصب یک جرثقیل نیم دروازه ایی در کف سالن ریل گذاری کرد از جرثقیل دیواری استفاده می شود که نصف سالن از وسط را این جرثقیل ها جهت جابجایی تجهیزات پوشش خواهند داد
بازویی بازویی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از تا 180 درجه قابل تغییر خواهد بود
ستونی ستونی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از 180 درجه تا 360 درجه قابل تغییر خواهد بود
1مجموع 3 محصول