جرثقیل

12مجموع 18 محصول
دیواری دیواری در سالن هائیکه نمی شود جهت نصب یک جرثقیل نیم دروازه ایی در کف سالن ریل گذاری کرد از جرثقیل دیواری استفاده می شود که نصف سالن از وسط را این جرثقیل ها جهت جابجایی تجهیزات پوشش خواهند داد
بازویی بازویی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از تا 180 درجه قابل تغییر خواهد بود
ستونی ستونی با استفاده از این سیستم ،هر بخش از کارخانه به تنهایی دارای تجهیزات جابجایی قطعات خواهد شد و زاویه چرخش از 180 درجه تا 360 درجه قابل تغییر خواهد بود
12مجموع 18 محصول