قلاب

قلاب های سیم بکسلی از اجزایی مانند قرقره(شیور)،هوک تشکیل شده اند که بر اساس تناژ جرثقیل و قطر سیم بکسل و تعداد قرقره ها به نسبت تبدیل تناژ طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند

1مجموع 6 محصول
1مجموع 6 محصول