محدودکننده

قطع کن ها مجموعه ای از رله ها و سوئیچ هایی هستند که در جهت امنیت جان افراد و جرثقیل ساخته شده اند و از وقوع حوادث احتمالی جلو گیری می کنند

1مجموع 5 محصول
قطع کن صلیبی قطع کن صلیبی این قطع کن ها دور کند و تند حرکت های طولی و عرضی جرثقیل ها را قطع می کنند
قطع کن بالابری قطع کن بالابری این قطع کن حفاظتی حد بالا و پائین ارتفاع قلاب جرثقیل را تنظیم می کند
قطع کن ضدتصادم قطع کن ضدتصادم این قطع کن حفاظتی در واقع جلوگیری از برخورد دو جرثقیل می کند
قطع کن تناژ قطع کن تناژ این قطع کن ها وظیفه قطع اضافه بار یا تناژ را بر عهده دارند
1مجموع 5 محصول